เกี่ยวกับเรา

               

      บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.. 2538 โดยที่มาของชื่อ Expernet นั้นมาจากการสนธิคำว่า Expert กับ Network ซึ่งมีความหมายถึง เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญา โดยแรกเริ่มนั้นบริษัทฯ ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ Expernet Learning Center ขึ้นด้วยความร่วมมือกับ National Technological University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางไกลในระบบดาวเทียมขึ้น ในนาม NTU-Expernet Learning Center โดยมีหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้ที่ต้องการวุฒิบัตรปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

                   นอกจากนั้นศูนย์เรียนรู้ Expernet ยังได้ให้บริการฝึกอบรม-สัมมนาแก่บุคคลผู้สนใจและองค์กรธุรกิจโดยทั่วไปทั้งในรูปแบบของการจัดเป็นการภายในองค์กร (In-house) และการจัดเป็นการทั่วไป (Public) โดยเน้นวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงคุณภาพ การพัฒนาผู้นำ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์กร และการตลาด เป็นต้น โดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

                   จากการให้บริการการฝึกอบรมสัมมนาผ่านศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด ยังได้ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้วยทีมงานที่ปรึกษาที่เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ ซึ่งทำให้ Expernet ได้มีโอกาสเข้าสนับสนุนองค์กรธุรกิจต่างๆ ในฐานะที่ปรึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการบริหาร การผลิต การตลาด ตลอดจนการบริหารโครงการที่สำคัญของบริษัทต่างๆ

                    ต่อมาในปี พ.. 2541 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด ได้ขยายธุรกิจออกไปในด้านการผลิตตำรา-คู่มือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร โดยใช้ชื่อ Expernetbooks ซึ่งผลิตหนังสือที่เขียนและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อีกทั้งบริษัทยังได้รับลิขสิทธิ์ในการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ อาทิ Harvard, Kellogg และ Wharton โดยเป็นสำนักพิมพ์เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์นี้

        ปัจจุบัน Expernetbooks ได้ผลิตตำรา-คู่มือ ทางวิชาการมาแล้วกว่า 800 เรื่อง และยังได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ในเครือขึ้นอีก 4 สำนักพิมพ์เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็น “ศูนย์รวมตำราวิชาการและองค์ความรู้ที่ใหญ่ที่สุด สำหรับองค์กรชั้นนำ สถาบันการศึกษา และสังคมไทย” ซึ่งได้แก่ Bizkit Publishing ผู้ผลิตหนังสือประเภท How-to และการพัฒนาตนเอง Delight Publishing ผู้ผลิตหนังสือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเทคนิคการปรับปรุงตนเอง Smart Kids ผู้ผลิตหนังสือสำหรับเด็ก บิดา-มารดา ผู้ปกครอง และครู-อาจารย์ และสุดท้ายที่สำคัญยิ่งก็คือ สำนักพิมพ์ Brain Genius ที่เน้นการผลิตหนังสือเพื่อการพัฒนาสมอง พัฒนาความคิด และความจำที่เป็นเลิศ

 

 

 

 

 

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2023