หมวดหนังสือ
 
 
 
 
 

Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ [NEW EDITION]

Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ [NEW EDITION]
รหัสสินค้า: 9789744144447
มีสินค้า: ในสต็อก
ราคา: 350 บาท
ลดเหลือ: 332 บาท

          Grammar หรือ หลักไวยากรณ์ เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นรากฐานก้าวแรกที่นำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นความรู้ทางไวยากรณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาที่จะต้องมีความเข้าใจถึงหลักการและกฎเกณฑ์ของภาษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่การตีความหมาย และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน รวมถึงการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP และ TU-GET เป็นต้น ที่ผู้สอบจะต้องมีพื้นฐานทางไวยากรณ์ที่ดี เพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนในระดับที่ต้องการ

          การจัดทำหนังสือเล่มนี้ได้ตระหนักถึงปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่าที่ควรประกอบกับหลักไวยากรณ์ของภาษาไทยมีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษอย่างสิ้นเชิงดังนั้น หนังสือ Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ จึงได้รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะมีการนำเสนอหลักไวยากรณ์จากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่ โดยเริ่มจากโครงสร้างระดับคำ (Parts of Speech) ระดับประโยค (Sentences) กาล (Tenses) วาจก (Voices) การกล่าวโดยตรงและการกล่าวโดยอ้อม (Direct and Indirect Speech) และประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) โดยอธิบายเนื้อหาในแต่ละบทไว้อย่างละเอียด อันประกอบด้วยโครงสร้าง วิธีการและสถานการณ์ในการนำไปใช้ ข้อควรระวัง ตัวอย่างในการใช้ และแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝนด้วยตนเอง ซึ่งการยกตัวอย่างและแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อนั้น ได้คำนึงถึงรูปแบบการใช้ภาษาจริงในชีวิตประจำวัน ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในสถานการณ์โลกปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มติม
ISBN 9789744144447
ผู้เขียน ดร.ณัฐวิภา วิริยา
เดือนปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2561
สำนักพิมพ์ บิสคิต
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เขียนความคิดเห็น

ชื่อคุณ:


ความคิดเห็นของคุณ: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปลได้!

ให้คะแนน: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องด้านล่าง:CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2019