ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับตั๋วเครื่องบิน

รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – โตเกียว คุณกรรณิการ์ เกาะกายสิทธิ์

รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เซียงไห้  :  คุณฑิฆัมพร สินธุวงศ์

รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เกาหลี  :  คุณหนูแพน ประสมสุข

หมายเหตุ:  กรุณาติดต่อกลับที่แผนกโปรโมชั่น เบอร์ 02-718-1821  ภายในวันที่  16 มิถุนายน 2557  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านต่อไป

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1.       รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด

2.       ขอสงวนสิทธ์เฉพาะผู้โชคดีที่เก็บใบเสร็ จไว้ เป็นหลั กฐานในการรั บรางวั ลเท่ านั้น

CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2021