ชุด “การบริหารภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น”
หมวดหนังสือ

ชุด “การบริหารภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น”

แสดง: รายการ / Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ตำรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ มีเนื้อหาสมบูรณ์ ครบถ้วนตามหลักกฏหมาย พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบที่เ..
245 บาท   232 บาท
การตลาดสำหรับภาครัฐ (wharton)
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงผู้นำองค์กรภาครัฐ สามารถเพิ่มพูนทักษะ..
350 บาท   332 บาท
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย:มิติใหม่ภาครัฐ
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึง แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารงานแบบมี..
295 บาท  
การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น
          หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญ..
245 บาท  
การพูดในที่ชุมนุมชน : เทคนิคและการปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
          หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ ความ..
355 บาท  
การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
  หนังสือ  การใช้ภาษาไทยในวงราชการ  เล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อ..
260 บาท   247 บาท
นโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะ  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผู้บริหารงานภา..
300 บาท   285 บาท
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการบริหารงานพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ และมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ..
320 บาท   304 บาท
เศรษฐศาสตร์ชนบท
          หนังสือเล่มนี้นำเสนอตั้งแต่ความรู้เบื้องต้..
280 บาท  
CMS opencart
TH By siamwebthai
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด © 2024